Maranatha Media - Zulu South Africa

Izincwajana

IPhethini kaNkulunkulu yokuphila

Amaphethini omhlaba awempilo asizungezile.

Avela kwiPhethini yokuqala kaNkulunkulu evela kuBaba, nge Ndodana kanti itholakala kuso sonke isigaba sokuphila.

Ilanga nenyanga, imbewu nes’hlahla, umzali nengane, inkosi nesizwe, iTestamente Elisha nelidala, iPhethini yomsukanomguduokuyisikhiye.

Kukhona iphethini emelana, nephikisana nalena ese yazibandakanya nezimpilo zabantu, nezingqondo nezinhliziyo zababusi nabaholi. Bonke sebasalelwe ukukhetha, impilo noma ukufa. IziBhalo ziyasikhuthaza ukuthi sikhethe (kahle)

Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu

Onayo iNdodana unokuphila. Kungani Lokhu kunje? Ngokuba eNdodaneni kaNkulunkulu kuhlala intliziyo ehlanzenzikile yeNdodana elalela uYise wayo. Uhleli njalo enza okuthokozisa uBaba. Iphinda ibe nesibusiso sikaBaba kanye nothando lwakhe olujulile. Intliziyo yeNdodana iphumula ngokuphelele othandweni likaYise

uThando lakuqala

Siyathemba ukuthi enhliziyweni zethu singabuya siphindele emuva

othandweni lwakuqala.