Maranatha Media - Zulu South Africa
Umbhali Adrian Ebens
shicilelwe UNhlol 11, 2019
Ebhaliwe UNhlol 11, 2019
Amadanlod 1,248

Ngizwa iziga zakhe, inhliziyo yami iyagxuma igcwala ukulangazelela. Ngizwa izwi lakhe linjengenhlokomo yamanzi amaningi. Linjengebhalisamu elimnandi emoyeni wami. Othandiweyo wami uyabiza. Ingabe ubiza igama lami ngempela? Ithemba elinje lifike njani na esifubeni sami? Uvela kuphi na lomcabango? Kungani ethande ukukhetha mina – leNkosi enamandla, iNdodana ethandekayo kaYise? Ngamaphuzu avela eThabanakelini, encwadini Yesihlabelelo seziHlabelelo kanye nasencwadini iPilgrim’s progress, silandela uhambo lwendoda idlula izinsalela, izilingo namahibe, ukuze ifumane, idayise konke, ithandane noJesu, ngishoyona iNdodana kaBaba