Maranatha Media - Zulu South Africa
shicilelwe - UMand 13, 2021
128
Amadanlod 38

Ukuthwasa okukhazimulayo kosuku olusha esimilweni sikaNkulunkulu