Maranatha Media - Zulu South Africa
shicilelwe - UMand 13, 2021
Amakhasi 128
Amadanlod 273

Ukuthwasa okukhazimulayo kosuku olusha esimilweni sikaNkulunkulu