Maranatha Media - Zulu South Africa
shicilelwe - UMand 13, 2021
128
Amadanlod 3

Ukuthwasa okukhazimulayo kosuku olusha esimilweni sikaNkulunkulu