Maranatha Media - Zulu South Africa
landa incwadi
Umbhali Adrian Ebens
shicilelwe UMba 22, 2018
Ebhaliwe UMba 22, 2018
Amadanlod 783

Amaphethini omhlaba awempilo asizungezile.

Avela kwiPhethini yokuqala kaNkulunkulu evela kuBaba, nge Ndodana kanti itholakala kuso sonke isigaba sokuphila.

Ilanga nenyanga, imbewu nes’hlahla, umzali nengane, inkosi nesizwe, iTestamente Elisha nelidala, iPhethini yomsukanomguduokuyisikhiye.

Kukhona iphethini emelana, nephikisana nalena ese yazibandakanya nezimpilo zabantu, nezingqondo nezinhliziyo zababusi nabaholi. Bonke sebasalelwe ukukhetha, impilo noma ukufa. IziBhalo ziyasikhuthaza ukuthi sikhethe (kahle)