Maranatha Media - Zulu South Africa
Umbhali Adrian Ebens
shicilelwe UMba 22, 2018
Ebhaliwe UMba 22, 2018
Amadanlod 1,541

Amaphethini omhlaba awempilo asizungezile.

Avela kwiPhethini yokuqala kaNkulunkulu evela kuBaba, nge Ndodana kanti itholakala kuso sonke isigaba sokuphila.

Ilanga nenyanga, imbewu nes’hlahla, umzali nengane, inkosi nesizwe, iTestamente Elisha nelidala, iPhethini yomsukanomguduokuyisikhiye.

Kukhona iphethini emelana, nephikisana nalena ese yazibandakanya nezimpilo zabantu, nezingqondo nezinhliziyo zababusi nabaholi. Bonke sebasalelwe ukukhetha, impilo noma ukufa. IziBhalo ziyasikhuthaza ukuthi sikhethe (kahle)