Maranatha Media - Zulu South Africa
Umbhali Adrian Ebens
shicilelwe - UMfuf 21, 2022
Amakhasi 32
Amadanlod 139

UKrestu waphakamisa isimilo sikaNkulunkulu, enikela kuye lonke udumo, nezibongo, kanti injongo yomsebenzi awuzela lapha emhlabeni-; ukubeka abantu endaweni yabo ngokubambulela uNkulunkulu. KuKrestu emi phambi kwabantu bekumi umusa nokuphelela okungena kuqhathaniswa okukaBaba. Emkhulekweni wakhe ngaphambi kokuba ebethelwe emthini, washo lamazwi, “Ngibonakalisile igama lakho.” “Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze.” Uma injongo yokuza kwakhe emhlabeni eseyifezile,—ukwambula uNkulunkulu emhlabeni,—iNdodana kaNkulunkulu yamemezela ukuba umsebenzi wayo ubusufezekile, nokuthi isimilo sikaBaba besesibonakalisiwe kubantwana babantu.
{ST January 20, 1890, par. 9}