Siyakwamukela ku-Maranatha Media

 

Imikhosi ngo 2019 

ukuthwasa kwenyanga ezayo:  Nov 27 - 29

 

 

Kepha thina sinenhlanganyelo noYise naneNdodana yakhe uJesu Kristu. 1 Johane 1:3

Amapheshana ahanjiswayo

Ukulinyazwa nokuhlukunyezwa kukaKrestu okwanamhlanje,

aposiwe - UMfuf 22, 2015 Ngu Adrian Ebens ku Ivangeli elingunaphakade

Yayideleliwe, yashiywa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula; yeyiswa injengosithezelwa ubuso ngabantu, asiyishayanga nto yalutho. Kepha yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu, wahlatshwa ngenxa yeziphambeko zethu, kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. . Isa 53:3-4 

Ngo 700 BC uKrestu wayeyindoda eyazi ubuhlungu eyazi ukugula. Njengoba abantu babefihla obabo ubuso kuye, bephenduka kuye ngokunyonya, nokuthukuthela, nokwesaba, uKrestu wezwa ubuhlungu walinyazwa eMoyeni. Ingabe uKrestu waqala nini ukuba namava anje na?

Izifundo kwabaseRoma

aposiwe UMba 23, 2018 Ngu Adrian Ebens ku Ivangeli elingunaphakade

“ukuphela kwezinto zonke sekusondele.” Loku makwenze wonke umuntu abone ukubaluleka kwalesinxuso esiza ngakithi.  Sifanele sizikhuze siqhaphele, sizithibe, ukuze sikhuleke.” Noma siphila ebusuku, ngesikhathi lapho khona ubumnyama busibekela umhlaba (Isa 60:2), amaKrestu angabantwana bokukhanya, bemini, balalha imisebenzi yobumnyama. Bembatha uKrestu. Labo abembethe uKrestu abazukubonwa nakancane. UKrestu kuphela nguye ozovela. Ukunakekela inyama kuvuswe izinkanuko akudingeki, ngoba phela inyama hlezi ifuna ukweneliswa. UmKrestu umele aqaphele ukuba ingabusi, iphathe ilawule. Inyama ilawula uma ingaphansi kukaKrestu kuphela. Yilowo obethelwe noKrestu ongathi, “ngiyaphila, kepha hayi mina, kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukukholwa [kwe]Ndodana kaNkulunkulu eyangithandayo, yazinikela ngenxa yami.” Gal. 2. 20. Ngenxa yalokho uzoziphatha njengoba uKrestu wayeziphatha, kubabusi nakubantu, “ngokuba njengalokhu enjalo yena, sinjalo nathi kuleli zwe”

ngalo lolo suku - IPhasika nesivumelwano sokuthula

aposiwe UMba 16, 2018 Ngu Adrian Ebens ku ISabatha

Isikhumbuzo sesivumelwano no-Abrahamu ngalo-lolosuku asisukanga ngoba uma singabakaKrestu siyinzalo ka-Abrahamu, sizindlalifa ngokwesithembiso (Gal 3:29).  Ingabe angeke kube kuhle yini uma ilanga, nenyanga nezinkanyezi zimile emkhathini ezindaweni zazo zifakaza ngesivumelwano no-Abrahamu nathi sibonakale sibuthana ndawonye sidumisa uNkulunkulu ngenxa yesivumelwano sokuthula? Ingabe lokhu angeke kube yisikhathi esifanele lapho khona iNdodana kaNkulunkulu yanikelwa kubantu ukuthi ibenjenganathi, ibe yinxenye yethu kuze kube ephakadeni? Mina ngiyafisa ukusikhumbula lesi sikhathi. Kuyiqiniso ukuthi singacabanga ngalesisipho ngaso sonke isikhathi, kepha ukwenzela ukuthi lomqondo ukhuliswe ezingqondweni nasezinhliziyweni zabantu kudingeka ukuba kube nezikhathi ezimisiwe ezokubathana ndawonye sighube umkhosi. Ukuze sikwenze loku, sonke sifanele size entabeni yomhlangano, hayi ngasekugcineni kwasenyakatho njengokufisa kukaSathane kodwa ngaseningizimu noma phansi esigodini sokuthobeka, sibheke phezulu ngothando kuBaba wethu neNdodana yakhe. Ngalo lolo suku!