Maranatha Media - Zulu South Africa

ISabatha

Isa 14:7 isho ngezwi elikhulu, ithi: “Mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo, ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile