izincwadi

IZimpi Zemvelaphi

Izigidi zabantu zibhekene nokucindezeleka nsuku zonke. Isizathu sokuthi ziqhubekele phambili siba nzima nokuthi sibonwe, kanti ingi lifuna indlela yokuphuma. Imphumela emibi yokungabi yinto yalutho ivela ekuzihloleni kwethu ukuthi asikwazi ukwenza into ethile, noma ukuthi asamukelekile ebantwini abathile, nokuthi asiyinto yalutho. Izincwadi eziningi zokusiza abantu zizama ukubhekana nalokhu ngokuthi zikhuthaze ukuthi abantu bezithande, bezithengele izipho ezinhle, futhi bezitshele nokuthi babalulekile.

OThandiweyo Wami

Ngizwa iziga zakhe, inhliziyo yami iyagxuma igcwala ukulangazelela. Ngizwa izwi lakhe linjengenhlokomo yamanzi amaningi. Linjengebhalisamu elimnandi emoyeni wami. Othandiweyo wami uyabiza. Ingabe ubiza igama lami ngempela? Ithemba elinje lifike njani na esifubeni sami? Uvela kuphi na lomcabango? Kungani ethande ukukhetha mina – leNkosi enamandla, iNdodana ethandekayo kaYise? Ngamaphuzu avela eThabanakelini, encwadini Yesihlabelelo seziHlabelelo kanye nasencwadini iPilgrim’s progress, silandela uhambo lwendoda idlula izinsalela, izilingo namahibe, ukuze ifumane, idayise konke, ithandane noJesu, ngishoyona iNdodana kaBaba