ISabatha

Isa 14:7 isho ngezwi elikhulu, ithi: “Mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo, ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile

#IsihlokoUmbhali/Umlobiaposiwe ▼Amahit
1ngalo lolo suku - IPhasika nesivumelwano sokuthulaAdrian EbensUMba 16, 2018186